Skip to main content

Subsidie & Advies

Foodcell Privacy beleid

Foodcell, gevestigd aan de Mackaylaan 30 5631NL Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.foodcell.nl Mackaylaan 30 5631NL Eindhoven 0681956791

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wi zien privacy als een grondrecht dus wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Privacy beleid ten aanzien van onze werkzaamheden:

Voor subsidie aanvragen of rapportages zijn wij genoodzaakt een aantal privacy gevoelige gegevens te verwerken. Dit doen wij met de uiterste zorgvuldigheid met oog voor uw privacy.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Foodcell verwerkt persoonsgegevens doordat u of uw werkgever gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Overige persoonsgegevens die u of uw werkgever actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Foodcell verwerkt in sommige gevallen en uitsluitend indien vereist vanuit de subsidie vertrekker de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

  • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Foodcell verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Foodcell verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn en door uw werkgever gemachtigd zijn om namens uw werkgever aan deze verplichting te kunnen voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Foodcell neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Foodcell) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Foodcell bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam: bewaartermijn 7 jaar, reden wettelijke verplichting
  • Overige persoonsgegevens die u of uw werkgever actief verstrekt: bewaartermijn 7 jaar, reden wettelijke verplichting
  • BSN nummer: bewaartermijn 7 jaar, reden wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Foodcell verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of uw werkgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Foodcell en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Foodcell wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Foodcell neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via .

Contact


Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op via

040 - 787 2817 of