Skip to main content

AgriFood subsidie


AgriFood

Voor ondernemers in de Agro Food zoals agrarische MKB bedrijven en voedingsindustrie bestaan er diverse subsidie mogelijkheden om project- of investeringskosten te beperken. Belangrijk vragen hierbij zijn:

 • Gaat u ontwikkelen of investeren en doet u dit alleen of samen met een of meer partners?
 • Waar bestaan uw project- of investeringsactiviteiten uit?
 • Wat is uw financiële behoefte en van welke regelingen maakt u eventueel al gebruik?

Omdat elk bedrijf anders is, is ons advies altijd maatwerk passend bij uw specifieke project en situatie.

Binnen ons netwerk brengen wij ondernemers en bedrijven met elkaar in contact en zoeken we continue naar kansen en mogelijkheden voor ondernemers.

SI Groente & Fruit

Subsidie voor producenten organisaties die hun leden willen helpen bij het verduurzamen of verbeteren van hun productie. De subsidie is vooral bedoelt voor innovatie, verduurzaming en energiebesparing en moet leiden tot:

 • Verbeteren van productieplanning en aanbod en afname concentratie
 • Ontwikkelen van duurzame prodcutiemethodes
 • Hogere handelswaarde, kwaliteit en afzet
 • Risico preventie en beheersing

De subsidie bedraagt 4,1% - 5.5% van de waarde van de verkochte producten met een waarde van 50% - 100%

Voor de SIG&F is een PO erkenning nodig.

Subsidie Geïntegreede Gewasbescherming

Deze SGG subsidie richt zich op innovatie van of investeringen in technieken voor geïntegreerde gewasbescherming. Het doel is om minder bestrijdingsmiddelen te gaan gebruiken voor bestrijding van ziekten, plagen en onkruid.

Dat kan door:

 • Mee te doen aan een innovatie onderzoek voor preventie en niet-chemische bestrijding
 • Investeren in mechanische bedrijfsmiddelen voor onkruidbestrijding

De subsidie bedraagt 5.000 - 125.000

POP3 Plattelandsontwikkeling

De subsidie regeling POP3 is de Nederlandse versie van het Europese plattelands subsidie programma. Het doel is het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Hierbij zijn de vijf belangrijkste thema’s:

 • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht binnen agro
 • Jonge boeren
 • Natuur en landschap
 • Verbetering van waterkwaliteit
 • LEADER (versterken landelijk gebied)

Elke provincie bepaalt zelf op welke thema’s de nadruk komt te liggen bij elke subsidieronde. Foodcell kan u adviseren over uw lokale regelingen.

Subsidie Samen Tegen Voedselverspilling

Stichting Samen tegen Voedselverspilling heeft als doel om in Nederland als één van de eerste voedselverspilling met de helft te verminderen. En heeft hiervoor een voucher regeling die bedrijven stimuleert om voedselverspilling binnen de prodcutieketen te voorkomen, verminderen, of om reststromen optimaal te verwaarden.

De Voucher Samen Tegen Voedselverspilling vergoedt maximaal 50% van de projectkosten met een bedrag van tussen de € 5000 - € 17.500.

Men moet aangedragen worden door een van de stakeholders van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling. De adviseurs van Foodcell kunnen u hierbij helpen en de juiste contacten voor u leggen.

Meer weten? Klik hier.

MIT voor AgriFood

De MIT regeling (MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren) stimuleert innovatie bij MKB'ers binnen de topsector Agri & Food. Het gaat om de volgende subsidiemogelijkheden:

 • Haalbaarheidsproject
 • Kennisvoucher
 • R&D samenwerkingsproject
 • Innovatiemakelaar
 • Netwerkactiviteiten

Ook cross-overs tussen de verschillende topsectoren zoals Agri&food en Hightech systemen en materialen kunnen gebruik maken van de MIT subsidieregeling.

Advies en begeleiding

Door kleine regionale verschillen tussen de regeling is het belangrijk bij het aanvragen de regionale verschillen tussen regelingen met elkaar op een lijn te brengen. De adviseurs van Foodcell hebben ervaring bij het aanvragen van MIT subsidies over de verschillende regio’s heen. 

MEI en EHG

De regeling Marktintroductie Energie Innovatie (MEI) is bedoelt voor glastuinbouwers of samenwerkingsverbanden hiervan die willen investeren in een duurzaam energiesysteem. Het gaat om investeringen in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen. Denk hierbij aan:

 • de bouw, verwerving, inrichting of verbetering van onroerende zaken;
 • de aanschaf of huurkoop van nieuwe machines en apparatuur waarvan u de eerste gebruiker bent;
 • ingenieurs, architecten, adviseurs, patenten en vergunningen en andere zaken die te maken hebben met de kosten hierboven.

De EHG (Energie-efficientie en Herniewbare Energie Glastuinbouw) is voor glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden hiervan die energiebesparende maatregelen nemen. U krijgt subsidie voor de kosten die u maakt voor de koop en installatie van nieuwe machines en apparatuur.

S3Food

De subsidie regeling S3Food biedt mogelijkheden voor MKB voedselbedrijven die willen moderniseren en digitaliseren. Het programma richt zich op de toepassing van slimme technologieën (zoals sensoren) voor kwaliteitscontroles, voor een veiligere voedselproductie en voor het tegengaan van verspilling.

De eerste voucher ronde is inmiddels open gesteld voor onder andere een haalbaarheidsonderzoek en innovatieproject. Neem contact op met de adviseurs van Foodcell voor meer informatie.

Economie en innovatie voor Agro food - regionale subsidie

Agro Food MKB-ers met innovatieve ideeën om de agrifood sector en het ecosysteem in Noordoost-Brabant te versterken, kunnen gebruik maken van deze regeling. Het kan hier gaan om een samenwerkingsverband of een eigen project. 

De economie en innovatie regeling kent meerdere rondes per jaar. Neem contact op met de adviseurs van Foodcell voor meer informatie over uw mogelijkheden. 

Meer subsidies voor AgriFood

Zowel nationaal en Europees als regionaal zijn er diverse subsidie regelingen voor de AgriFood sector. 

Hierboven hebben we enkele kort uitgewerkt om een beeld te geven de mogelijkheden. 

Zelf actief binnen de AgriFood? Neem contact op dan neuzen wij rond voor een passende subsidie.

Contact


Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op via

040 - 787 2817 of